yugo.vn
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT do viết bị sai
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT do viết bị sai.Biên bản điều chỉnh hóa đơn được sử dụng khi xuất hóa đơn với thông tin bị sai lệch