kenhkienthuc.net
Quách Gia - đệ nhất quân sư vượt tài Gia Cát Lượng - Kênh Kiến Thức
Quách Gia là nhân vật quan trọng giúp Tào Tháo thống nhất miền Bắc Trung Quốc. Quách Gia (170-207), tự Phụng Hiếu