kenhkienthuc.net
Chọn Khương Duy, Gia Cát Lượng khiến nhà Thục Hán diệt vong - Kênh Kiến Thức
Đệ tử Gia Cát Lượng tin cậy chọn làm người kế tục, cuối cùng lại chính là người trực tiếp đưa nhà