relihiyongislam.com
Sinasamba Nga Ba Ng Mga Muslim Ang Itim Na Kahon [Ka’bah] Sa Disyerto? - Islam sa Pilipinas
Ang pagsamba sa Islam ay para lamang kay Allah. Ang paghalik sa bato o pagturo dito habang umiikot sa Ka’bah ay walang iba kundi pagsunod lamang sa tradisyon ng mismong Propeta.