relihiyongislam.com
Paano Malalaman na si Muhammad ﷺ ay Propeta ng Diyos? - Islam sa Pilipinas
Ang Qur’an ay nagtuturo na tayo ay dapat maniwala sa lahat ng mga propeta at mga sugo na silang lahat ay pinili para tulungang magabayan ang sangkatauhan