relihiyongislam.com
Ang Paglalarawan ng Impiyernong Apoy sa Qur'an - Islam sa Pilipinas
Ang mga di-mananampalataya at mga mapaggawa ng masama ay haharapin ang ibang hantungan: Impiyernong Apoy, Alamin natin ang ukol dito...