relihiyongislam.com
Ano ang Batas Shari’ah at Gaano Ka Dapat Magpahalaga Dito? - Islam sa Pilipinas
Ang prinsipyo ng Shari’ah ay batay sa mga salita ng Diyos sa Qur’an, at mga aral ni Propeta Muhammad [sumakanya ang kapayapaan at mga biyaya].