relihiyongislam.com
Ang "Mang-aaliw", na nabanggit sa Biblia, Siya ba ay si Muhammad ﷺ ? - Islam sa Pilipinas
“Ang Mang-aaliw, ang Espiritu ng Katotohanan na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ay magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay