metamorphosis.org.mk
Projekti për pjesëmarrje qytetare (CEP)
Data e fillimit të projektit: 17 gusht, 2016 Data e mbarimit të projektit: 17 gusht, 2021 Buxheti (gjatë kohëzgjatjes të projektit): $9,495,923 Zbatues:...