metamorphosis.org.mk
АКТИОН ВИШЕГРАД СЕЕ - Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Европа
Во земјите од Западен Балкан, граѓаните и граѓанските организации не доволно ги користат ИКТ алатки за добро владеење развиени од страна на други организации и државата, а тоа се должи на недостато...