metamorphosis.org.mk
Одржана финалната конференција - Градење одговорност преку граѓански ангажман
Постојат индиции дека општините во Македонија, преку буџетската линија 463 наменета за финансирање на невладини организации, незаконски финансираат спортски клубови кои се регистрирани како акционе...