zvigill.wordpress.com
השליחים
על עיתונאים ששמם הולך אחריהם. אם נפסח על השליחויות של הקב"ה שמקורם בתנ"ך, הרי תריסר השליחים הקדומים שמוּכָּרים לנו הם אלה שלאחר מותו של ישו נשלחו כדי להפיץ בעולם את תורת הנצרות. הם היו ש…