zvigill.wordpress.com
אנו פתוחים גם ביום.
תל אביב – חלק א' דומני שאין משהו אשר מסמל יותר את "העיר ללא הפסקה" מההודעה על מרכול קטן- "אנו פתוחים גם ביום", הודעה שצדה את עיניי זמן קצר לאחר שובי לתל-אביב לאחר שהייה של…