zvigill.wordpress.com
רוחות אורווליניות והתקשורת.
המדיה החזותית ברדפה אחרי הרייטינג, והרשתות החברתיות -פוגעות באשיות הדמוקרטיה. כאשר חוקר התקשורת והחברה הקָנָדי, מרשל מֶקלוּהן, פרסם בשנת 1967 את מאמרו הידוע "המדיום הוא המסר", לאמור שלאמ…