zviah.wordpress.com
אביגדור המאירי: לא ידעתי
יום כפורים עבר בתל אביב בשקט מאובטח בסגרים רחוקים והעיר נשטפה קדושה סתורה ומלבבת. הים מחק בכפות חמימות את עקבותינו התועות על הקו הנעלם שנמתח במקביל לזריחה בין גשם לרוח. תמיד אנחנו בין לבין: מצפ…