zviah.wordpress.com
הֶרמן מֶלוויל: רִיק הקדמוניוּת המתה של ירושלים, יומן מסע
ההיקסמות, ההיכשפות נכון לומר, היא שהאיצה בי לתרגם (תרגום כביצוע מוזיקלי) קטעים מיומן מסעו בארץ הקודש ב-1856של הרמן מלוויל. היומן הובא לדפוס ב-1935 תחת הכותרת Journal up the straits, ("יומן ב…