zviah.wordpress.com
יזכרו עמי האזור את בניהם ובנותיהם
יזכרו עמי האזור את בניהם ובנותיהם שקיפדו חייהם במלחמות, בפעולות איבה רצחניות ובמאבקים המחללים אדמה בדם. נזכור, כל בני ובנות עמי האזור, כי לא מות הנופלים, לא דם הנרצחים ולא יגון הנשארים, מצווים…