zviah.wordpress.com
זמן, מקום, אדם: "הכרך" לפרַנס מַסֶריל
"ספרים, אנדרטאות, תמונות ותעוד היסטורי – כל אלה ניתנים אמנם להכחדה, אבל את העולם המודרני ניתן היה לשחזר אם ישרדו רק הדפסי העץ של מסריל (Frans Masereel). רק הם היו יכולים במקרה כזה לסייע בה…