zviah.wordpress.com
מארק טוויין: תפלת המלחמה
מארק טוויין: תפילת מלחמה, קורא (את הפסקה המרכזית בתפילה): הכומר Donald T. Grahn מסיאטל: "או אלוהינו ואדוננו, צעירינו הפטריוטיים אהובי לבנו יוצאים לקרב – אל נא תעזבם ואל תרחק מהם – ואנו, א…