zviah.wordpress.com
למצרים באהבה – לא בפחד
הפחד שמעוררת כאן ההתנערות העממית המצרית מעול הדיקטטורה מעלה את השאלה, מדוע מאימת עלינו החירות שמבקש הזולת לעצמו. מדוע אנו מטילים ספק ביכולתו, ובתוך כך בזכותו המלאה, של עם אחר לנהל משטר דמוקרטי. אם …