zoemariebeesley.wordpress.com
Seasons – Nǐ xǐhuan shénme jìjié?
Nǐ xǐhuan shénme jìjié? Wŏ xǐhuan chūntiān. (I like spring.) Wŏ xǐhuan xiàtiān. (I like summer.) Wŏ xǐhuan qiutiān (I like autumn.) Wŏ xǐhuan dōngtiān. (I like winter.) Keywords: Jìjié (seas…