zoemariebeesley.wordpress.com
Nǐ yŏu shénme àihào?
Zhèli néng shàng wăng ma? (Can I surf the Internet here?) Wŏ yào kàn yóujiàn. (I need to check my e-mail.) Keywords: Zhèli (here) Néng (can) Shàng wăng (surf Internet) Yóujiàn (mail/e-mail) …