zoemariebeesley.wordpress.com
Getting Directions In China – Qĭng wèn, fùjìn yŏu (dìtiĕzhàn/Chāoshì/Shāngdiàn/Yínháng) ma?
Qĭng wèn, fùjìn yŏu dìtiĕzhàn ma? (Excuse me, is there an underground station near here?) Keywords: Qĭng wèn (excuse me) Fùjìn (nearby) Yŏu (has/have) Dìtiĕ (underground/subway) Zhàn (statio…