zoemariebeesley.wordpress.com
Colours In Mandarin! Nǐ xǐhuan shénme yánsè?
Different colours (yánsè): Lán (blue) Hēi (black) Hóng (red) Huáng (yellow) Lǜ (green) Bái (white) The dialog: Nǐ xǐhuan shénme yánsè? (What colour do you like?) Wŏ xǐhuan … de yánsè. …