zoemariebeesley.wordpress.com
Nǐ hē shénme? – What Do You Drink In Chinese
Drinks in Chinese: Shuĭ (water) Kĕlè (cola) Kāfēi (coffee) Chá (tea) Pí jiŭ (beer) Constructing sentence: Nǐ hē shénme? (What do you drink?) Wŏ hē (I am drinking…) Wŏ hē kĕlè. (I am dr…