zoemariebeesley.wordpress.com
Mandarin Chinese – Do You Like Dumplings?
Nĭ chī shénme? (What do you want to eat?) Wŏ chī jiăozi. (Dumplings) Wŏ chī chăomiàn. (Fried noodle) Wŏ chī chăofàn. (Fried rice) Wŏ chī bāozi. (Steamed bun) Wŏ chī miàntiáo. (Noodles) Nǐ chī jiăoz…