zoecolatte.net
(Hsinchu) 銅盤嚴選韓式烤肉 - Zoecolatte
六月底剛在巨城開幕的銅盤嚴選韓式烤肉是涓豆腐旗下第一家銅盤烤肉店,採用吃到飽形式,位在八樓大魯閣旁邊,所以邊界還蓋了Read More