zoebeesley.com
It’s too expensive – Tài guì le
Qǐng wèn, … duōshao qián? (Excuse me, how much is …?) Remember the fruits: Píngguŏ (Apple) Xiāngjiāo (Banana) Chéngzi (Orange) Now, let’s ask how much they are each: Qǐng wèn, p…