zoebakes.com
Vanilla Bean Pound Cake | ZoëBakes | eat dessert first
This vanilla bean pound cake gets its name from the recipe's old-fashion formula: 1 pound butter, 1 pound flour, 1 pound eggs and 1 pound sugar.