zlkontempo.com
သက္ရွိေနထိုင္မႈႏႈန္း
၁ ရြက္ေသေတြနဲ႔ ေျမာင္းရဲ႕ အစြန္းဟာ ေျခာက္ေသြ႕ေနတယ္ ၂ သင့္ေက်ာေပၚ ခ်ဳပ္ထားတာက လူအိုေတြရဲ႕ လက္၀ါးကပ္ ၃ ေဟာဒီယိုယြင္းေနတဲ့ ဓါးစက္မွာ ၄ သြားတစ္ေခ်ာင္းမက က်ိဳးေနတယ္ ၅ တေဂ်ာက္ေဂ်ာက္ေဂ်ာက္ျမည္ေနျပီး လႈပ္ခါရမ္းလို႔ ၆ သင့္ေရႊေတြစုေဆာင္းဖို႔ အခိ်န္တန္ျပီ ၇ သင့္မွာ ကူေဖၚေလာင္ဖက္လည္း ဘယ္သူမွ မရွိ ၈... #poetry
zlkontempo