ziruro.ir
من اکنون قالب ارسال ویدیو هستم - زیرو رو
انیشتین ، هی انیشتین ، دکتر ، پسر کجاست؟ دکتر هرگز به این مسئله توجه نکنید ، هرگز این را فراموش نکنید و هرگز این را در نظر نگیرید. هیچ وقت فکر نکنید- بله من می دانم ، اگر ذهن خود را به سمت آن بگذارید می توانید هر کاری را انجام دهید. Cmon ، …