ziruro.ir
ساعت - زیرو رو
ساعت ابزاری است که برای اندازه گیری و نشان دادن زمان استفاده می شود. ساعت یکی از قدیمی ترین اختراعات انسانی است که نیاز به اندازه گیری فواصل زمانی کوتاه تر از واحدهای طبیعی دارد: روز ماه قمری و سال. دستگاه هایی که بر روی چندین فرآیند فیزیکی کار می کنند هزاره ها مورد استفاده …