zhirayravetisyan.com
l’amor che move il sole e l’altre stelle Դանթե Ես ծնվեցի քո մեջ Դու ծնվեցիր իմ մեջ: Գույներով կլցնեմ հոգիդ, Լեռներով կպատեմ ծովդ՝ Ոչ թե ազատությունդ սահմանափակելու համար, Այլ՝ պաշտպանել…