zehnenaab.com
همه چیز در رابطه با شرکت سهامی - موسسه ثبتی ذهن ناب
شرکت سهامی شرکتی می باشد که سرمایه آن سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن است. ماده 2 قانون تجارت بیان می کند.