zavetine.wordpress.com
ПРОВЕТРАВАЊЕ КРИТИЧАРСКИХ ЛОЖА / Златко КРАСНИ
Сле­де­ћа так­са­тив­на по­де­ла књи­жев­них кри­ти­ча­ра на глав­не ти­по­ве и њи­хо­ве ва­ри­је­те­те ре­зул­тат је сту­ди­о­зног ра­да и ми­ну­ци­о­зне ана­ли­зе ти­ма ода­бра­них екс­пе­ра­та к…