zavetine.wordpress.com
ПЕСНИК – КРИТИЧАР / Мирослав Лукић
Не­ке ства­ри, из­гле­да, књи­жев­на јав­ност, ни­је би­ла спрем­на да при­ми. Мно­ги су, чак и ве­о­ма до­бро­на­мер­ни чи­та­о­ци, чи­та­ли са­мо из­бор, ко­ји је за­у­зео ско­ро две тре­ћи­не Не…