zananepishahang.com
اما امروز برای اولین بار BBC راز حریق کشتی را فاش کرد: 
دولت جمهو اسلامي براي اينكه كشتارها را بيرنگ كند تقاضاي هشت روزه اين كاركنان كشتي را ناديده گرفت نابود باد جمهوري اسلامي آیا اینچنین است؟؟؟؟؟؟. پس از هشت روز حریق که ارتفاع آتش به گفته خبرگزاری ها …