zananepishahang.com
به گزارش زنان پیشاهنگ ایران، دولت سعودی اخیرا در اقدامی نمایشی اقدام به افزایش آزادی های زنان در جامعه این کشور و از جمله اعطای حق رانندگی به زنان عربستانی کرده است. …