yuvalyairi.com
Surveyor מודד
Surveyor / 201576 x 140 cm / 109 x 200 cm Surveyor (detail)Eastern Gust (detail)Eastern Gust / 201583 x 100 cm / 120 x 145 cm Survey #3 / 201663 x 140 cm / 90 x 200 cm Survey #3 (detail)Banana (det…