yrakha.com
𝐹𝑜𝓊𝓃𝒹 Nagwa
— Oriental dancer Nagwa Fouad by Farouk Ibrahim, 1972