youngsociologists.com
چرا امام حسین (ع) قابل احترام است؟ - جامعه شناسان جوان
شهادت حسین (ع) یک تراژدی بود.مظلومیت قتل عام گروهی از پاکبازترین و آزاده ترین انسان ها در نبردی نابرابر با جباریت! جلوه ای از ماندن بر سر اصول