youngsociologists.com
چهار دلیل برای خواندن تاریخ - جامعه شناسان جوان
ما ایرانی ها که تاریخ تمدنمان به درازای تاریخ کل تمدن انسانی است، و دوره های اقتدار ملتمان از عمر همه ملل امروزین دنیا درازتر است، چهار دلیل داریم تا تاریخ