youngsociologists.com
رسانه ها و مصرف فرهنگی - جامعه شناسان جوان
رسانه ها بازتاب تحول تکنولوژیکی است که در تحولات اخیر برای رسانه از منظر تکنولوژیکی، این ظرفیت ایجاد شده است که رسانه می تواند تعامل چندسویه داشته باشد.