youngsociologists.com
رسانه؛ به مثابه زندان روح - جامعه شناسان جوان
با الهام از استعاره «سازمان همچون زندان روح»، سازمان های رسانه ای به مثابه زندانی هستند که روح دست اندرکاران و مخاطبان در آنها به بند کشیده شده و قدرت نگرش