youngsociologists.com
خشونت ؛ چرا و چگونه - جامعه شناسان جوان
ریشه‌ خشونت به حقارت‌های پنهانی که در افراد وجود دارد، بر می‌گردد. در سطح خُرد، فرد ممکن است به خشونت کلامی متوسل شود. اما در سطح کلان، اگر جامعه دچار حقارت