youngsociologists.com
ریشه دروغگویی ما ایرانی ها - جامعه شناسان جوان
ما مردمانی هستیم که برای حفظ موقعیت و یا دستیابی به شرایطی بهتر، عزت نفس مان را تهی از انسانیت می کنیم و از افرادی که منافع مان به آنان وابسته است