youngsociologists.com
جامعه شناسی خانواده و خانواده عالی جناب - جامعه شناسان جوان
خانواده عالی جناب به مرور از رمق افتاده و قدرت و سیطره بر امور را با از دست دادن نیروهایش (خانواده های هسته ای) ندارد. از طرف دیگر، خانواده های هسته ای