youngsociologists.com
ذائقه زیبایی شناختی جهان سومی! - جامعه شناسان جوان
ذائقه زیبایی شناختی جهان سومی ما، برای کشور چون ما که در حال توسعه هستیم، بسیار نامطلوب و مضرر است.وقت و انرژی که باید صرف پیشرفت مملکت