yogastudies.org
Learning Support for Chanting the Pavamāna Mantra – Asato Mā Sadgamaya
असतो मा सद्गमय | तमसो मा ज्योतिर्गमय | मृत्योर्मा अमृतं गमय ‖ asato mā sad gamaya | tamaso mā jyotir gamaya | mṛtyor mā amṛtaṃ gamaya ‖ Learning Support for Chanting the Pavamāna Mantra &#821…