yeniinsanyayinevi.com
Reel Sosyalizm Sonrası Marx - Yeni Insan
Reel Sos­ya­liz­min yı­kıl­ma­sıy­la bir­lik­te tartış­ma, önce ka­pi­ta­liz­min bu mü­ca­de­le­yi kalı­cı ola­rak ka­zan­dı­ğı şek­lin­de yo­rum­lan­dı, hatta ki­mi­le­ri daha ileri gi­de­rek ta­ri­hin sonu­nu ilan etti. Ne var ki, ara­dan geçen yıl­lar ko­mü­nizm ide­ali­ni pe­kiş­ti­recek şe­kil­de ye­ni­den ivme ka­zan­dı.